ولى نشانه هايى به عنوان علائم در روايات بسيار آمده كه مربوط به مدت اندكى قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است ، اين نشانه ها بسيار زيادند كه معروفترين و جامعترين آنها اين است كه هرج ومرج در همه چيز دنيا مشهود مى گردد.
سراسر جهان پراز ظلم و جور و فساد گردد چنانكه در هرانقلابى معمولا، ظلم و فساد قبل از آن ، باعث انقلاب مى گردد، اين موضوع در ضمن يك روايت جامع بطور مشروح بيان شده و امام صادق عليه السلام آن را در 119 ماده بيانكرده است و اينك ترجمه روايت :